Eerste gift is binnen!

Een anonieme giftgever heeft de eerste € 900,- toegezegd! Nog € 4.100,- te gaan!

ANBI-gegevens

 • Stichting Registratie

  Statutaire naam: Stichting All 4 One
  Staturaire zetel: Huizen
  Opgericht: 12 februari 2001
  KvK-nummer: 32084454
  RSIN: 809776285

 • Bestuurders

  N. Marek- Boeschoten (voorzitter)
  H. van Noort (penningmeester)
  M. Vroegindeweij (secretaris)

  J. Fahner (algemeen bestuurslid, aftredend)

 • Adresgegevens

  Bremerstraat 16
  6717 ZP EDE

 • E-mail

  emailons[at]all4one.nl

 • Statutaire Doelstelling

  Stichting All4One heeft als doel het opleiden van kansarme mensen in kansarme gebieden en het geven van ondersteuning aan die mensen in hun noden. Daarbij alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (in bijv. training, coaching en funding).

 • Financiële verantwoording

  Jaarlijks legt stichting All 4 One in een beknopt jaarverslag verantwoording af over de besteding van middelen t.b.v. de uitgeoefende activiteiten.

  Jaarverslagen worden jaarlijks hieronder gepubliceerd.

 • Jaarverslagen

  All 4 One Jaarverslag 2021

  All 4 One Jaarverslag 2020

  All 4 One Jaarverslag 2019

   All 4 One Jaarverslag 2018

   All 4 One Jaarverslag 2017

   All 4 One Jaarverslag 2016

All 4 One


Waarom nòg een stichting?(1)  Invulling van een hulporganisatie-niche

Steun, training en begeleiding wordt geboden aan lokale visionairs die misschien minder snel bij grotere (inter)nationale (hulp)organisaties terecht kunnen.(2)  Initiëren en ondersteunen van projecten

 • op basis van persoonlijke contacten; vaak doordat ons team, de community of mensen in ons netwerk, geattendeerd worden op een project door hun contact met een visionair—hetzij in Nederland, hetzij in een ander land;
 • op basis van een planmatige aanpak; omdat we geloven dat bewogenheid voor de medemens pas handen en voeten kan krijgen wanneer er gedacht wordt richting een structurele, haalbare en blijvende oplossing voor de beoogde persoon en/of doelgroep.

(3) Persoonlijke relaties met lokale medewerkers

Doordat betrokken personen elkaar ook daadwerkelijk kennen, wordt integriteit gewaarborgd en is er goed zicht op het verloop en de slagingskant van een project.(4) Uitreiken, desnoods naar één

 • door lokale visionairs kort en krachtig bij te staan in woord en in daad zodat zij effectief hun missie om uit te reiken naar anderen kunnen realiseren;
 • door mensen met een missie te helpen hun visie te verwoorden, te starten en te verwezenlijken en hierin zo spoedig mogelijk selfsupporting worden.


Wat ons kenmerktAll 4 One is een licht en wendbaar instrument met een eenvoudige werkwijze. Wij zijn gericht op het realiseren en bespoedigen van op de medemens gerichte missies en kortstondige projecten d.m.v. training, coaching en funding.

Onze kracht ligt in het persoonlijk contact met lokale visionairs. Wij geloven dat een hoge zelfredzaamheid hun eigenwaarde benadrukt en hun geloof in de mogelijkheid tot verandering van de status quo versterkt.

All 4 One slaat een brug tussen:

(1) Mensen met een nood in onderontwikkelde gebieden die bemoediging in woord en daad nodig hebben.

(2) Lokale visionairs met een hart voor God en hun medemens in nood en een plan.

(3) Mensen zoals JIJ, die

 • óf willen voorzien in middelen en funding zodat anderen in staat zijn hulp te bieden;
 • óf zelf worden geconfronteerd met een nood en een visionair hebben ontmoet met een plan om hulp te bieden;
 • óf zich (tijdelijk) ter plaatse willen inzetten voor een lokale visie door mankracht, training en/of coaching.


All 4 One: een katalysator[katalysator]:

een stof die de snelheid van een bepaalde (chemische) reactie beïnvloed zonder zelf blijvend deel te worden van het uiteindelijk beoogde eindresultaat.


Net als een katalysator neemt All 4 One haar plek in waar het gaat om ondersteuning van personen, initiatieven, missies en projecten in de maatschappij en in onderontwikkelde gebieden ten behoeve van minderbedeelden. Onze rol is allereerst coachend en begeleidend en faciliterend waar middelen gegenereerd en mensen met een misse worden gevonden.

Desalniettemin is onze ervaring dat de mensen met wie we werken onvermijdelijk ons hart veroveren en op hun beurt deel van ons leven worden: een prachtige verrijking!


Middels persoonlijke inzet, advies, training, coaching en funding—zowel eenmalig als periodiek binnen een afgebakende tijdsspanne—werken wij samen met lokale initiatiefnemers, medewerkers en/of vrijwilligers, met als doel om toe te werken naar volledige zelfredzaamheid van een project of bijdragen aan de realisatie van een onderdeel van dat project.


Wat ons inspireertBij All 4 One gaat het om om samen de handen in een te slaan om het verschil te maken voor kansarme mensen in kansarme gebieden—desnoods voor één persoon in nood.

Onze inspiratiebron hierin is Jezus Christus.

Het Nieuwe Testament vertelt ons dat Jezus Zijn hemelse comfort zone verliet en alles opgaf om de mens te redden. De prijs die Hij daarvoor betaalde was hoog en gruwelijk: Hij gaf Zichzelf om onschuldig gedood te worden voor allen. De blijdschap die voor Hem lag was dat Hij anderen hierdoor tot leven, herstel en bloei zou kunnen brengen—zelfs al zou misschien maar één mens dit van Hem aannemen.

2 Korinthe 5:14-15

Hij stierf voor allen, zodat allen die leven niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen stierf en voor hen opgewekt werd.


Deze ‘One for All’ toewijding is niet alleen bewonderenswaardig. Het inspireerde ons tot een leven en werken vanuit hetzelfde hart en met dezelfde mindset: ‘All for One!’


Hoe het begonStichting All 4 One werd op 12 februari 2001 opgericht door initiatiefnemer Benaiah—destijds woonachtig in Jordanië en werkzaam in diverse landen in Azië en het Midden Oosten—van origine als een sponsorraamwerk voor het werk van vier Nederlanders die actief waren in een diverse landen op het gebied van onderwijs, training en ontwikkeling. All 4 One bood de mogelijkheid om lokale visionairs te helpen hun bewogenheid voor hun medemens-in-nood in daden om te zetten.

De vruchten van All 4 One werden al snel zichtbaar doordat de stichting in de eerste jaren lokale initiatieven van de grond hielp te krijgen: twee weeshuizen in de Filippijnen en Nepal, een blijf-van-m’n-lijf huis en een groot kledingproject onder gevangenen in Mongolië.

Tot op de dag van vandaag blijft de stichting zich inzetten voor kansarme mensen in kansarme gebieden, telkens weer op een unieke, persoonlijke manier in samenwerking met lokale visionairs, ondersteunend aan mensen met een missie voor hun medemens.

Jan-Willem terug uit India

Leuk dat je All4india bezoekt! Begin november ben ik (Jan-Willem) in India geweest om daar Morris Paul te bezoeken. Ik heb Morris ontmoet in Ahoy tijdens Trin Heaven on Earth eerder dit jaar. Ik merkte meteen een “klik”, Taco en Henriette ontmoetten toen ook Morris en hadden hetzelfde. Met zijn drietjes hebben we toen een reis gepland. De familie Paul heeft ons enorm hartelijk ontvangen. We raakten onder de indruk van de liefde van deze familie voor hun eigen volk. Ook de passie werkte aanstekelijk. Mijn handen begonnen te jeuken om iets voor deze familie en hun vele kinderen te betekenen. Omdat ze 20 december een kinderfeest houden voor ruim 7.000 kinderen leek het mij leuk hun daarmee te helpen. Daarnaast zijn er plannen om het huidige weeshuis te laten verhuizen naar een grotere plek…

Jan-Willem prijst de Heer

Jan-Willem, Henriette en Taco zingen een kinderliedje met gebaren