In loving memory of… JONAH

We hebben een lieve broer verloren die ons leven opzomerde voor de korte tijd dat God hem aan ons gaf: Jonah (geboortenaam ‘Kumar’). We vertrouwen hem aan onze Hemelse Vader toe.

Hieronder is het getuigenis dat hij gaf in 2012 toen we bij hem waren in het huis voor straatjongens, ook wel Kingdom Kids Huis genoemd. (de Nepalese mp3 is bijgevoegd).

We zullen jou en je ondeugende, lieve lach missen, broertje, meer dan we kunnen uitdrukken in woorden.

We lost a precious brother who lit up our lives for the blessed time God gave him to be our joy: Jonah (a.k.a. Kumar) went to be with the Lord.

Below is the testimony he gave in 2012 when we were in the Kingdom Kids House. (mp3 in Nepali is added)

We will miss you and your smiley face much more than words can tell, dear brother.

Jonah’s getuigenis en dank:

“Allereerst wil ik iedereen in de naam van Jezus groeten en wil ik zeggen: ‘Dank je wel’ aan jullie allemaal.

Er was een tijd dat ik op straat leefde. Ik kwam niet vrijwillig op straat te leven. Thuis werd ik geslagen door mijn moeders broer die mij haatte. Mijn moeder verbleef ook buitenshuis en ging niet naar binnen. Mijn vader en moeder vochten regelmatig met elkaar want mijn vader was een dronkaard. Dat is waarom ze niets om mij gaven, omdat ik een stiefvader kreeg en mijn eerste vader ons in de steek liet. Om die reden rende ik weg naar Kathmandu en begon ik te werken bij een hotel. Toen ik daar werkte zeiden ze dat ze mij zouden betalen, maar dat deden ze nooit.

De persoon die me in het hotelwerk bracht, was mijn tante. Maar mijn tante hield ook niet van me. I werkte bij het hotel maar zij nam al mijn geld in beslag. Ze schold me iedere avond uit.

Toen dacht ik dat ik niemand meer had. Ik begon op straat te slapen en plastic zaken en ander vuil uit te zoeken. Mijn leven kon niet slechter worden.

Malachi is mijn vriend. Ik neem aan dat jullie hem kennen en ik was net als hij. Ik nam ook drugs en verkocht drugs. Ik nam soms teveel drugs en toch was het nooit genoeg voor mij. Ik nam dus zelfs ‘dandrite’.

Ik had nooit gedacht dat God mij op het oog had. Maar later realiseerde ik me dat God mij echt op het oog had. Zoals toen God zijn/onze buwa/pappa zond (Ranjit) op straat. En God sprak tot zijn hart. Toen gaf God ons een prachtig huis. Hij hielp ons ook om Jezus te leren kennen en vandaag de dag krijgen we eten en gaan we naar school.

Ik wil ook graag bedanken degenen die hem hielpen. Ik heb jullie al vertelt dat ik geen goeie jongen was, maar nu ben ik in deze plaats vanwege jullie gebeden en hulp. Dus ik wil jullie bedanken vanuit mijn hart en ik bid dat God jullie zal zegenen. Ik zal jullie nooit vergeten en zal altijd blijven bidden voor jullie allemaal. Ik geloof dat jullie ons zo gezegend heeft, dat God jullie ook overvloedig zal zegenen. Dank jullie voor jullie hulp en ik zal jullie nooit vergeten, omdat ik vandaag hier ben vanwege jullie gebeden.

Ik wil ook oom Benaiah en zijn vrienden bedanken. En ik wil God heel erg bedanken. God sprak in hun harten en daarom zijn we hier vandaag. En ik wil ook buwa/pappa (Ranjit) bedanken.”

Jonah’s Testimony and thanks:

“First of all I would like to greet everyone in the name of Jesus and I would also like to say thank you to all of you.

There was a time when i use to be in the street. I didn’t come to the street willingly. At home my mother’s brother use to hate me and beat me. My mother also stayed outside not in the house and my mom and dad use to fight with each other because my dad was a drunkard. Thats why they didn’t care about me because I had second father and my first father had left us. Thats why I ran to Kathmandu and  than I started working at a hotel and when I was working there they said they would pay me but they never paid me.

The person who got me into the hotel work, was my mother’s sister. But my mother’s sister also didn’t love me. I use to work at the hotel but my she use to take away all my money. She use to scold me every evening.

Then I thought I have no one. Then I started staying in the street and I use to pick plastic bags and other trash. My life turned out to be the worst.

My friend is Malachai. I guess you know him and I was also like him. I use to take drugs and fix drugs. I used to take drugs too much, but still it was not enough for me. So I even took dantrite.

I had never thought that God had chosen me, but later I realized that God had really chosen me. Like God sent his our buwa/dad to the street to us and God spoke to his heart. Then God gave us a wonderful house. He also helped us know Jesus and today we get to eat and go to school now.

I would also like to thank those who supported him. Well, I have already told you that I was not a good boy, but now I am in this place because of your prayers and help. So I would like to thank you from my heart and I pray that God will bless you all. I will never forget you and I will always pray for you all. And I believe that you have blessed us so much and God will also bless you abundantly. Thank you for helping and I will never forget you all and today I am here because of your prayers.

I would also like to thank uncle Benaiah and his friends and I would also like to thank God very much. God spoke to their hearts and so today we are here. And I would also like to thank buwa/dad (Ranjit) too.”